Rotterdam Toen

Rotterdam Toen - Koedood

Gepost in Rotterdam Toen.

Geschiedenis Koedood

 
Het eiland IJsselmonde werd vroeger gesplitst door een brede rivier: de Koedood. Deze stroomde van de Oude Maas nabij het dorp Carnisse noordwaarts naar de Nieuwe Maas. Vermoedelijk is de Koedood ontstaan bij de grote overstroming van 1373. De langs beide oevers gelegen landen werden in de loop der tijd bedijkt en in cultuur gebracht. Het onderhoud van de dijken bracht hoge kosten met zich mee en om deze zoveel mogelijk te drukken werd er in 1580 besloten de Koedood af te dammen. 0kdrkrta

Molens

 

Ooit stonden er twee molens langs de Koedood op de grens van de polders Pendrecht en het Buitenland van Rhoon, uitwaterend op de Koedood.

De "Rhoonse" molen had een soort tweeling aan de andere kant van de Koedood, namelijk de Pendrechtse molen. De laatste is uit 1731 en in de loop der jaren bewaard gebleven maar niet meer op de oude locatie. De molen is in 1993 vanwege alle infrastructurele en windrechten aanpassingen in zijn geheel op transport gezet en verplaatst naar de zuidrand van Rotterdam waar hij in het Zuiderrandpark - Clarabos staat te pronken.  Wil je de Pendrechtse Molen eens bezoeken kijk dan op GC2M56D

Het "vestigingsadres" destijds van de "Rhoonse" molen in Het Buitenland,was bekend als Nieuweweg 21. Hier werd in 1709 een watermolen gebouwd waarvan de eerste steen werd gelegd door Claas Kooreneef, oud 7 jaar en 3 maanden.

molens

Gemalen

 

In 1910 werd de molen gesloopt en werd een stoomgemaal gesticht. Het stoomgemaal werd gebouwd nabij de Heydsche sluis. De stichtings- en exploitatiekosten van het stoomgemaal, alsmede al de daartoe nodige water-staatswerken werden voor een kwart gedragen door het Binnenland van Barendrecht en het resterende deel door de overige polders. in 1871 kwam het gemaal gereed en kreeg toen de naam "Jan Barendregt Czn".

Ten behoeve van de voortgang van de havenaanleg aan de Vondelingenplaat werd er uiteindelijk gekozen voor wederom een ingrijpend plan: De Koedood zou worden afgedamd en het boezemgemaal aan de Hey moest worden verplaatst. op 1 mei 1934 werd het nieuwe Koedoodgemaal in bedrijf genomen.

Ofschoon de verplaatsing van het gemaal een duurzame oplossing heette te zijn en deze ook voordelen zou hebben ten aanzien van havenuitbreidingen in de toekomst, bleek al vrij snel dat deze gedachte achterhaald zou worden. In de eerste oorlogsdagen is op het vliegveld Waalhaven een harde strijd gestreden, waardoor het ten zuiden van de Waalhaven gelegen vliegveld werd verwoest. Na de oorlog vond er geen herstel van het vliegveld op hetzelfde terrein plaats, waardoor deze ruimte vrij kwam voor industrieterreinen.

koedood gemaalzichtopkoedood vanuit noord

 

Na de oorlog

 

In nauwe samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst en de Nederlandse Heidemaatschappij werd het zogenaamde Koedoodplan in de jaren '50 ontwikkeld en uitgevoerd. Het Koedoodgemaal werd verplaatst, ditmaal naar de Carnisse haven. Het nieuwe gemaal van het waterschap zou tevens in staat zijn de polder Binnenland en Ziedewij te bemalen. Verder werd het nu voor de polders het Binnen- en Buitenland van Rhoon mogelijk hun overtollig water op natuurlijke wijze op de Koedood te lozen. Het overtollige water werd via een persleiding op de Carnissehaven uitgeslagen. Het nieuwe gemaal werd vernoemd naar Breeman, de ontwerper van het Koedoodplan. het gemaal Breeman werd in 1970-1972 verzwaard en aangepast, daar als gevolg van de uitvoering van de Deltawerken de waterstand in de Oude Maas werd verhoogd. Door de wijzigingen aan het gemaal en het watergangenstelsel kon in 1972 ook de polders het Buitenland van Barendrecht en de Zuidpolder door het gemaal Breeman worden bemalen.

Binnen het huidige waterschap IJsselmonde, waarvan waterschap De Koedood sedert 1974 deel uitmaakt, vormt het door het gemaal Breeman bemaalde district De Koedood met 3416 ha het grootste bemalingsgebied.

10c De Heij Heijschesluis het stoomgemaal aan de Koedood

qr youtube

Vragen

 
A Wanneer vond er in dit gebied de grote overstroming plaats?
B Wanneer werd de Koedood afgedamd?
C In welk jaar werd er voor het eerst geschreven over molens op de Koedood?
D Wanneer werd de stenen molen gebouwd?
E Wanneer werd dezelfde molen weer gesloopt?
F Welk nummer heeft bovenstaande molen in de Molendatabase?
G Wanneer werd het gemaal aan de Koedood gesloopt

De cache ligt niet op bovenstaande locatie maar vind je door bovenstaande vragen toe te passen in onderstaande formule 

Rotterdam toen mar ine

 

Cachelocatie

N 51 51.UVW - E 004 27.XYZ
U = C+E
V = F+G
W = A+E+F
     
X = A-B
Y = C-A-G
Z = D

Rotterdam Toen

Gepost in Rotterdam Toen.

Rotterdam Toen

Een reeks caches over het verleden van Rotterdam. We gaan terug naar het onstaan van de stad Rotterdam tot de recente geschiedenis.

Rotterdam-toen-mar-ine
Tot nu toe zijn de volgend caches onderdeel van "Rotterdam Toen"

EarthCache -- Rotterdam Toen - Keezending -- GC2PZ1E
EarthCache -- Rotterdam Toen - Stadsmuur X GC2DHFQ
Traditional -- Rotterdam Toen - Landhuis D'Oliphant -- GC3AA7D
Multi Cache -- Rotterdam Toen - Huis ten Berghe -- GC2Z1CB
Traditional -- Rotterdam Toen - Kerktoren Pernis -- GC33AYY

Mystery

Rotterdam Toen - VOC werf en Zeemagazijn

GC3AB0Z

Traditional -- Rotterdam Toen - Toren Stadsmuur -- GC42X5P

Mystery

Rotterdam Toen - Stadspoorten

GC39R3W

Mystery

Rotterdam Toen - Vliegveld Waalhaven

GC37E6C

In het nieuws:

Nieuwsbrief BOOR "Zoeken en vinden met archeologie" 2012

GC3AB0Z - VOC Scheepswerf & Zeemagazijn

Gepost in Rotterdam Toen.

De VOC en haar werf in Delfshaven

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Aan het eind van de 16e eeuw kwamen handelsexpedities naar de andere kant van de wereld op gang. Ze werden door 'voorcompagnieën' uitgevoerd onder de vlag van verschillende steden. Als snel bleek dat de onderlinge concurrentie tussen compagnieën en kooplieden niet handig was in de handel met Azië. Verschillende steden gingen daarom samenwerken en in 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. De organisatie kreeg het alleenrecht op de handelsactiviteiten met de Indonesische archipel en omgeving. In 1623 ontstond de Westindische Compagnie (WIC) die het monopolie bezat op de vaart en handel op een deel van Afrika en Amerika. Piet Heyn, geboren in Delfshaven, was in dienst van de WIC; hij werd een 'nationale held' als veroveraar van de Spaanse Zilvervloot in 1628.

GC39R3W - Stadspoorten

Gepost in Rotterdam Toen.


Rotterdam Toen
Rotterdam telde ooit tien stadspoorten. De meeste stadspoorten zijn in de 19e eeuw afgebroken toen de stadspoorten hun militaire functie hadden verloren. De laatste stadspoort is de Delftsche Poort, die bij het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 verloren is gegaan.

Op de volgende kaart uit 1815 kunnen we uiteindelijk de locatie van de 10 Stadspoorten ontdekken, sommige poorten waren in 1815 al een aantal keren herbouwd.

poortenkaart1815

GC2Z1CB - Huis ten Berghe

Gepost in Rotterdam Toen.

Wapen HilligersbergDe naam "Huis ten Berghe" betekent Huis op de heuvel. Deze heuvel of donk is een zandduin uit de ijstijd. Over de oorsprong van de donk bestaat een legende. Er was eens een vrouwelijke reus, genaamd Hillegonda. Zij zou het zand uit haar schort hebben verloren, waardoor de berg is ontstaan.

ker en toren boerderij
Kerk en toren - 1678 Boerderij met kerk in de achtergrond

Het kasteel

Het kasteel werd gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. Het kasteel werd voor het eerst genoemd in een document van graaf Floris V in 1269. In dit document krijgt de heer Vranke Stoep van Hildegerdberg toestemming om zijn bezit aan zijn dochters en hun erfgenamen toe te later komen. Later kwam het in het bezit van de familie Van Mathenesse. In 1426 werd het kasteel verbrand en vernietigd door de troepen van Jacoba van Beieren.

Het kasteel bestond uit een woontoren van 10 bij 10 meter op een zes meter hoge heuvel van zand en werd omringd door een gracht. De muren zijn 1,35 meter dik. De huidige ingang is gemaakt in de 19e eeuw, toen gewelven werden gebouwd in de ruïne.

Toren

GC2DHFQ - Stadsmuur

Gepost in Rotterdam Toen.

Rotterdam Toen - Stadsmuur en oudste haven

Rotterdam-toen-mar-ineVermoedelijk in de 8ste eeuw en zeker in de 9e vestigde zich de eerste mensen langs de rivier de Rotte. Tussen het huidige Hofplein en de Maas lag ooit de nederzetting Rotta, maar deze werd later weer overstroomd.

Rond het jaar 1270 werd de eerste dam (Hoogstraat) gebouwd en gingen de mensen op en rond de dam wonen, dit is het begin van het ontstaan van Rotterdam.
Probably in the 8th century and certainly in the 9th the first people settled along the river Rotte. Between the current Hofplein and the Maas was once the settlement Rotta, but this was later flooded.

Around the year 1270 the first dam (Hoogstraat) was built and people were living on and around the dam, this was the creation of Rotterdam.


Rotterdam Toen-Nu

GC2PZ1E - Keezending

Gepost in Rotterdam Toen.

Rotterdam Toen - Keezending

Rotterdam-toen-mar-ineWat vele nog niet weten is, dat het ultramoderne station Blijdorp is verrezen op een historische plek. In 1787 stond op deze plaats een poldergemaal met een stoommachine naar het ontwerp van James Watt. Dat was toen een wereldprimeur!

Op 8 september 1787 werd het gemaal, dat de polder Blijdorp droog moest houden, voor het eerst onder stoom gebracht. Rond 1800 is het gemaal dat ook bekend staat als Keezending, afgebroken.
What many do not know is that the ultra-modern  Blijdorp station is built on a historic site. On this spot stood in 1787 a polder pumping station with a steam engine after the design of James Watt. This was the first on European mainland

On September 8, 1787, they steamed up the pumping station for the first time in order to keep the Blijdorp polder dry. Around 1800, the pumping station, also known as Keezending, demolished.


moeras

Het perronniveau van het station bevindt zich op de bovenkant van de Pleistocene ondergrond van Rotterdam, op ca 20 meter onder de grond. Na de laatste IJstijd, circa 10.000 jaar geleden, werd het klimaat warmer werd en begon de zeespiegel te stijgen. We spreken vanaf die tijd van het Holoceen.

Het oude landschap verdronk en op de zandondergrond werden in het Holoceen door rivieren en de zee dikke pakketten klei en zand afgezet. De laatste paar duizend jaar, tot aan de middeleeuwse ontginningen, circa 1000 AD, vond er op deze plaats vooral veenvorming plaats in moerassen. Door de ontginning en ontwatering van het veengebied zakte het landschap uiteindelijk in tot beneden de zeespiegel en moesten er dijken worden aangelegd om droge voeten te houden. Zo ontstond de polder Blijdorp.
The platform level of the station is on the top of the Pleistocene subsoil of Rotterdam, at approximately 20 meters below ground. After the last Ice Age about 10,000 years ago, the climate warmed and sea levels began to rise. From that time we speak of the Holocene time.


The ancient landscape and drowned on the sand surface were thick packages of clay and sand deposited by the sea and rivers. In the last few thousand years, to the medieval reclamations, around 1000 AD, took place at this particular place in the formation of peat swamps. By farming and dewatering the peat landscape eventually dropped to below sea level and dikes had to be built  to keep feet dry. Thus the polder Blijdorp was born.


Keezending Location
Lokatie Keezending op een kaart uit 1909 / Location Keezending on the map of 1909

GC33AYY - Kerktoren Pernis

Gepost in Rotterdam Toen.

Kerktoren Pernis

De Kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk in Pernis is gebouwd in de 2e helft van de 15e eeuw. Hiermee behoort de kerk in Pernis tot één van de oudste gebouwen in Rotterdam. De kerktoren is zelfs ouder dan de toren van de Laurenskerk.

Middeleeuwse kerk

GC3AA7D - Landhuis D'Oliphant

Gepost in Rotterdam Toen.

Rotterdam Toen - Landhuis D'Oliphant

gevelsteenLandhuis De Oliphant is een gebouw met een rijke historie. In 1591 gaf Cornelis van Coolwijk opdracht voor de bouw van een 'boerenbehuizinge' in de nieuw bedijkte polder bij de Nieuwe Sluis op het eiland Voorne. Het pas op het water veroverde land dat hij zojuist had gekocht, wilde hij als landbouwgrond gaan exploiteren. Hij liet het land bewerken door een boer, aan wie hij zijn landgoed verpachtte. Van Coolwijk woonde in Delft 'In de Gulden Olyphant'. Hij zou actief geweest zijn in de lucratieve ivoorhandel en als rentmeester had hij belangen op Voorne.

Zijn nieuwe boerderij moest met het achtkantige torentje op een kasteeltje lijken en zo zijn invloed en aanzien nadrukkelijk zichtbaar maken. De bouwtrant van een ridderhofstede suggereerde eveneens dat de bezitter afstamde van een oud en edel geslacht. Ook aan de nieuwe lege polder verleende het middeleeuws aandoende bouwwerk een quasi 'historisch' tintje. De pretenties van de bouwheer werden bovendien uitgedrukt in de gevelsteen in de vorm van een gotische spitsboog boven de toreningang, waarop een olifant met een burcht op de rug is afgebeeld.

Deze afbeelding komt in de Nederlandse heraldiek niet voor. De gouden wapens met een lange zwarte punt in het midden, die in de twee hoeken van de gevelsteen staan, kunnen evenmin aan Van Coolwijk worden toegeschreven.

De symbolische betekenis van deze voorstelling lijkt echter duidelijk: de winst die Van Coolwijk op het ivoor maakte, vormde immers de drager van zijn beleggingen in onroerend goed. De olifant werd bovendien geassocieerd met triomf en faam, begrippen waaraan ook de trompetvorm van de slurf doet denken. De herkomst van de naam 'De Oliphant' is hiermee eveneens verklaard.
oliphant teonNa van Coolwijk heeft de statige boerderij vele vooraanstaande eigenaren gekend, onder wie de Heren van Heenvliet en Oudenhoorn en opvallend veel vrouwen, die het goed erfden. Ook de pachtboeren ontleenden de nodige status aan de allure van hun boerderij. Hoewel er zomers op De Oliphant altijd wel een 'herenkamer' als logeerruimte voor de pachtboer en zijn gezin beschikbaar zal zijn geweest, liet in 1772 de toenmalige eigenaar de boerderij verbouwen en uitbreiden tot een buitenplaats, een zomerverblijf dus voor zijn eigen familie. In de 19e eeuw fungeerde De Oliphant een tijdje als permanente ambtswoning van de amdachtsheer en burgemeester van Zwartewaal. Daarna kwam De Oliphant in eigendom van een melkfabriek en werd als zodanig ook gebruikt.

Verschillende keren werd het voortbestaan van het historische monument bedreigd; door de aanleg van het Voornse kanaal in 1827, tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de Watersnood van 1953 en later door de industrialisatie op Rozenburg. Sloop werd meermaals overwogen, doch liefhebbers van historisch erfgoed wisten dit telkens te voorkomen. In handen van notaris Korteweg onderging het landhuis in 1929 een grondige restauratie. En in 1975 werd het monument opnieuw gered door het in zijn geheel te verplaatsen naar Charlois op IJsselmonde. Op de huidige standplaats aan de Kromme Zandweg was toen net een historische boerderij afgebrand. De Oliphant is zodoende een van de weinige nog bestaande kasteelachtige hofsteden uit de 16e eeuw. De Oliphant doet nu dienst als trouw- en partylocatie. (Bron Willy Spaan)
oliphant tuin

Meer artikelen...